Tiiralokki, Sabine's Gull, Xema sabini

Tiiralokki, Sabine's Gull, Xema sabini 01. Vesilahti 2013/08 MR

Tiiralokki, Sabine's Gull, Xema sabini 02. Vesilahti 2013/08 MR

Tiiralokki, Sabine's Gull, Xema sabini 03. Vesilahti 2013/08 MR