Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 22. Mongolia 2018/05 MR

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 16. Oman 2017/02 MR

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 17. Oman 2017/02 MR

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 18. Oman 2017/02 MR

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 19. Oman 2017/02 MR

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 20. Oman 2017/02 MR

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 21. Oman 2017/02 MR

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 14. Kazakhstan 2014/05 KE

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 15. Kazakhstan 2014/05 KE

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 11. Spain 2009/07 MR

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 12. Spain 2009/07 MR

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 13. Spain 2009/07 MR

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 09. China 2008/05 KE

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 10. China 2008/05 KE

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 05. Oman 2008/01 KE

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 06. Oman 2008/01 KE

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon niloticaHietatiira, Gull-billed Tern, Sterna nilotica 07. Oman 2008/01 MR

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 08. Oman 2008/01 MR

Hietatiira, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica 02. Gambia 2007/03 KE