Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 33. Hanko 2021/04 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 34. Hanko 2021/04 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 35. Hanko 2021/04 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 36. Hanko 2021/04 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 37. Hanko 2021/04 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 28. Hanko 2016/10 KE

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 29. Hanko 2016/10 KE

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 30. Hanko 2016/10 KE

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 31. Hanko 2016/10 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 32. Raasepori 2016/06 KE

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 27. Hanko 2011/09 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 26. Tampere 2010/01 KE

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 25. Köyliö 2010/02 KE

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 24. Tampere 2010/03 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 23. Tampere 2010/03 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 22. Tampere 2009/03 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 21. Orivesi 2009/02 KE

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 20. Orivesi 2009/02 KE

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 19. Orivesi 2009/01 KE

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 18. Norway 2008/08 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 17. Orivesi 2008/02 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 16. Orivesi 2008/02 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 14. Orivesi 2008/02 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 13. Orivesi 2008/01 KE

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 12. Orivesi 2008/01 KE

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 11. Orivesi 2008/01 KE

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 10. Orivesi 2006/12 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 09. Orivesi 2006/12 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 08. Orivesi 2006/12 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 07. Orivesi 2006/12 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 06. Orivesi 2006/12 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 05. Orivesi 2006/12 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 04. Orivesi 2006/12 MR

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 03. Orivesi 2005/03 KE

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 02. Tampere 2005/01 KE

Kanahaukka, Northern Goshawk, Accipiter gentilis 10. Orivesi 2006/12 KE