Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 19. Spain 2017/09 MR

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 20. Spain 2017/09 MR

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 21. Spain 2017/09 MR

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 15. Estonia 2017/04 MR

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 16. Estonia 2017/04 MR

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 17. Estonia 2017/04 MR

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 18. Estonia 2017/04 MR

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 14. Estonia 2013/05 KE

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 01. +plefal, Spain 2010/09 MR

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 02. Spain 2010/09 MR

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 03. Spain 2010/09 MR

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 04. Oman 2008/01 KE

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 05. Oman 2008/01 MR

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 07. Oman 2008/01 MR

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 08. Oman 2008/01 MR

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 09. Oman 2008/01 MR

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 10. Oman 2004/11 MR

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 11. Oman 2004/11 MR

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 12. Oman 2004/11 KE

Kattohaikara, White Stork, Ciconia ciconia 13. Oman 2004/11 KE