Kaulushaikara, Great Bittern, Botaurus stellaris

Kaulushaikara, Great Bittern, Botaurus stellaris 09. Lappeenranta 2021/05 MR

Kaulushaikara, Great Bittern, Botaurus stellaris 10. Lappeenranta 2021/05 MR

Kaulushaikara, Great Bittern, Botaurus stellaris 04. Kangasala 2014/04 MR

Kaulushaikara, Great Bittern, Botaurus stellaris 05. Kangasala 2014/04 MR

Kaulushaikara, Great Bittern, Botaurus stellaris 06. Kangasala 2014/04 MR

Kaulushaikara, Great Bittern, Botaurus stellaris 07. Kangasala 2014/04 MR

Kaulushaikara, Great Bittern, Botaurus stellaris 08. Kangasala 2014/04 MR

Kaulushaikara, Great Bittern, Botaurus stellaris 01. Nokia 2012/04 KE

Kaulushaikara, Great Bittern, Botaurus stellaris 02. Nokia 2012/04 KE

Kaulushaikara, Great Bittern, Botaurus stellaris 03. Nokia 2012/04 KE