Ruskosotka, Ferruginous Duck, Aythya nyroca

Ruskosotka, Ferruginous Duck, Aythya nyroca 05. Kazakhstan 2014/05 MR

Ruskosotka, Ferruginous Duck, Aythya nyroca 06. Kazakhstan 2014/05 MR

Ruskosotka, Ferruginous Duck, Aythya nyroca 07. Kazakhstan 2014/05 KE

Ruskosotka, Ferruginous Duck, Aythya nyroca 08. Kazakhstan 2014/05 KE

Ruskosotka, Ferruginous Duck, Aythya nyroca 02. Lappeenranta 2013/05 KE

Ruskosotka, Ferruginous Duck, Aythya nyroca 03. Lappeenranta 2013/05 KE

Ruskosotka, Ferruginous Duck, Aythya nyroca 04. Lappeenranta 2013/05 MR

Ruskosotka, Ferruginous Duck, Aythya nyroca 01. Morocco 2005/11 MR