Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 05. Estonia 2017/04 MR

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 06. Estonia 2017/04 MR

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 07. Estonia 2017/04 MR

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 01. Lempäälä 2006/05 KE

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 02. Kangasala 2006/05 MR

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 03. Kristiinankaupunki 2005/05 MR

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 04. Lempäälä 2005/05 MR