Amerikantukkasotka, Ring-necked Duck, Aythya collaris

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 07. USA Cape May 2013 / 10 MR

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 08. USA Cape May 2013 / 10 MR

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 09. USA Cape May 2013 / 10 MR

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 10. USA Cape May 2013 / 10 MR

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 01. with aytful; Laukaa 2010/06 KE

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 02. Laukaa 2010/06 KE

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 03. with aytful; Laukaa 2010/06 KE

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 04. with aytful; Laukaa 2010/06 KE

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 05. Laukaa 2010/06 KE

Punasotka, Common Pochard, Aythya ferina 06. with aytful; Laukaa 2010/06 MR